Trí tuệ nhân tạo trong quản trị nguồn nhân lực.

Trí tuệ nhân tạo đang đưa con người và máy móc lại gần nhau hơn. Thật thú vị! Ảnh hưởng của AI đang được cảm nhận trong toàn bộ lĩnh vực nhân sự, được sử dụng để tự động hóa các quy trình kinh doanh, nâng cao hiệu quả và giảm sự thiên vị . Trên thực tế, […]

Read more

State of AI in HR

Artificial intelligence is pushing humans and machines closer together.  It’s exciting! AI’s influences are being felt across the HR space… being used to automate business processes, enhance efficiency, and reduce bias among other things.  In fact, McKinsey’s latest forecast of AI’s impact on the global economy is that it will generate $13 trillion in economic […]

Read more

top