Trí tuệ nhân tạo trong quản trị nguồn nhân lực.

Trí tuệ nhân tạo đang đưa con người và máy móc lại gần nhau hơn. Thật thú vị! Ảnh hưởng của AI đang được cảm nhận trong toàn bộ lĩnh vực nhân sự, được sử dụng để tự động hóa các quy trình kinh doanh, nâng cao hiệu quả và giảm sự thiên vị . Trên thực tế, […]

Read more

top